نه : چه ؟

 

نه بیلیم : چه بدانم ؟

نه دئییم : چه بگویم ؟

نه دانیشیم : چه حرفی بزنم ؟

نه سیاخ : چگونه ؟

نه ته هه ر : چگونه ؟

نه جور : چطور؟

نه جوره سی : چطوری ؟

نه واخ : چه وقت ؟

نه خبر : چه خبر ؟

نه وار : چیه ؟

نه قئییریم : چه بکنم ؟

نه چارا قیلیم : چه چاره ای بجویم

نه داش سالیم باشیما : چه خاکی به سرم بریزم

...

نه م کیم : یک کسی

نه م کیمه : به یک کس ( ناشناس )

نه م کیم اوچون : به خاطر کس ناشناس

نه م کیم نه ن : با یک کس ناشناس

نه م کیمینکی : مال یک کس نا شناس

نه م : در معنی ندانست به کار می رود

نه م نمنه : یک چیزی

نه م نمه ده ن : از چه چیزی

نه م نئجه :  ( نمیدانم ) چطور

نه م نییه : ( نمیدانم ) چرا

نه م ناواخ : ( نمیدانم ) چه وقت

نه م ناواختا جاق : ( نمیدانم ) تا چه وقت

نه م نه جور : ( نمیدانم ) چگونه

...

ده : هم

...

منده : من هم

سن ده : تو هم

اودا : او هم

بیزده : ما هم

سیزده : شما هم

اولاردا : آنها هم

...

منه ده : به من هم

سنه ده : به تو هم

اونا دا : به او هم

بیزه ده : به ما هم

سیزه ده : به شما هم

اولارا دا : به آنها هم

...

منیم ده : مال من هم

سنین ده : مال تو هم

اونون دا : مال او هم

بیزیم ده : مال ما هم

سیزین ده : مال شما هم

اولارین دا : مال آنها هم

...

منده ن ده : با من هم

سن ده نده : با تو هم

اوندان دا : با او هم

بیزدن ده : با ما هم

سیزدن ده : با شما هم

اولاردان دا : با آنها هم

...

منیم کی : مال من

سنین کی : مال تو

اونون کو : مال او

بیزیم کی : مال ما

سیزین کی : مال شما

اولارین کی : مال آنها

+ نوشته شده توسط شهربانو در سه شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 17:48 |