فعل لازم یا ناگذر : فعل هائی که به مفعول نیاز ندارند و تنها با نهاد معنی جمله را تمام می کنند فعل لازم یا  ناگذر می گویند .

مانند  آمد ، رفت ، ایستاد . در جمله های زیر :

اولدوز آمد . ترلان رفت . ایرج جلو در ایستاد . 

همچنین فعلهای « افتاد »   ، « ایستاد »   ، « نشست » در جمله های زیر :

سیب از درخت افتاد .  مریم جلو کلاس ایستاده است . راحله و پروین سر جایشان نشستند .

فعلهای مختلف مصدرهای زیر نیز مفعول لازم ندارند :

افتادن - افسردن - ایستادن - پریدن - پژمردن - پوسیدن - ترکیدن - جنبیدن - جهیدن - جوشیدن - چرخیدن - چکیدن - خروشیدن - خوابیدن - درخشیدن - دویدن - رفتن - زیستن - لرزیدن - لغزیدن - ماندن - نالیدن - وزیدن - و ...

فعل متعدی یا گذرا : فعلهائی که بدون مفعول معنی جمله را تمام نمی کنند و به مفعول احتیاج دارند تا معنی خود را کامل کنند ،  فعل متعدی ( گذرا ) می گوئیم .

مانند  آورد  ،  نوشت  ،  می پزد  ،  کاشتند  ، در جملات زیر :

یاشار  نامه را آورد .  سعید مشقهایش را نوشت . سولماز آش را  می پزد .  کشاورزان گندم را کاشتند .

در جمله های بالا « را » حرف نشانه مفعول است .

مفعول : مفعول کلمه ای است که فعل از فاعل به او می رسد یا به توسط فاعل بر او واقع می شود . مفعول را بدون نشانه« را » هم می توان نوشت که در این صورت معنی جمله اندکی تغییر می کند . 

فعلهای مختلف مصدرهای زیر به مفعول نیازمندند :

آفریدن - آمرزیدن - افشاندن - افکندن - انداختن - اندوختن - بستن - پاشیدن - پرستیدن - پسندیدن - تراشیدن - راندن - زدن - سرودن - هشتن - فرستادن - کاشتن - گذاشتن - گزیدن - گزیدن - نوشتن - نهادن - و ....

+ نوشته شده توسط شهربانو در یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 17:15 |